ตัวชี้วัดย่อย : ระยะชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ (SOE64)